Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

Artikel 1.
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van AppWays B.V., hierna te noemen “AppWays”, op alle door AppWays gesloten overeenkomsten en op alle door AppWays verrichte handelingen en/of diensten. Deze voorwaarden zullen worden geacht aan een opdrachtgever bekend te zijn en tussen AppWays en opdrachtgever te zijn overeengekomen, zodra opdrachtgever enig geschrift heeft ontvangen, waarop wordt verwezen naar deze voorwaarden.
Artikel 2.
Van deze voorwaarden afwijkende nadere overeenkomsten of bepalingen, zijn alleen verbindend indien deze door AppWays schriftelijk zijn bevestigd aan opdrachtgever. Eventueel overeengekomen, van deze voorwaarden afwijkende, bepalingen geven de opdrachtgever geen recht op toepassing van die bepalingen bij toekomstige opdrachten. Onder “opdrachtgever” wordt verstaan degene die aan AppWays werkzaamheden opdraagt (c.q. AppWays verzoekt een offerte uit te brengen ofwel een ontwerp te vervaardigen).

Aanbiedingen en tarieven

Artikel 3.
Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle offertes zijn gebaseerd op de lonen en tarieven, geldend op de dag van deze aanbieding, terwijl de prijzen exclusief BTW zijn. Prijsverhogingen, als gevolg van gewijzigde belastingen, sociale lasten of wettelijke maatregelen, opkomende na het tijdstip van de offerte doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door AppWays aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
Artikel 4.
Voor het ontwerpen van een reclame- of advertentiecampagne dan wel een andere marketing en/of media activiteit, worden de kosten voor het maken van de nodige ontwerpen afzonderlijk in rekening gebracht, ongeacht of een en ander tot een (verdergaande) opdracht leidt. AppWays is gerechtigd om in dat geval een uurtarief te berekenen, vermeerderd met aan derden betaalde kosten, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs is overeengekomen.

Aansprakelijkheid

Artikel 5.
Indien de opdrachtgever een opdracht door AppWays laat uitvoeren overeenkomstig de door de opdrachtgever verstrekte aanwijzingen of met gebruikmaking van door deze verstrekte materialen, vrijwaart de opdrachtgever AppWays voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun octrooi-, merk of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door opdrachtgever opgedragen wijze van uitvoering.
Artikel 6.
AppWays is geen schadevergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever wanneer de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of vertraagd.
Artikel 7.
AppWays is niet verantwoordelijk voor de publicatie van de door AppWays ontwikkelde mobiele applicatie bij Google en Apple.
Artikel 8.
AppWays is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen van gegevens of aanwijzingen van de opdrachtgever of van derden die in opdracht van of namens de opdrachtgever handelen. Dit geldt ook voor daden of nalatigheden van toeleveranciers van de opdrachtnemer, hun ondergeschikten, en andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer te werk zijn gesteld.
Artikel 9.
De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijk termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichting tekort blij schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
Artikel 10.
Voor zover AppWays aansprakelijk zou kunnen zijn, om welke reden dan ook, dan zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade en maximaal tot het bedrag van de voor de (deel)opdracht overeengekomen prijs exclusief omzetbelasting. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan drie maanden, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs exclusief omzetbelasting voor drie maanden.
Artikel 11.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade binnen acht dagen na het ontstaan daarvan of na de ontdekking daarvan schriftelijk bij de opdrachtnemer meldt.
Artikel 12.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
b. de kosten die de opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systemen of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat de opdrachtnemer op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming op beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
Artikel 13.
Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 14.
Onvermijdelijk het gestelde in artikel 6 behoudt AppWays zich overigens de eigendom van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde goederen voor totdat al haar vorderingen op een opdrachtgever, uit welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan. AppWays is ten alle tijde gerechtigd zonder tussenkomst van de rechter alle aan opdrachtgever afgeleverde en zich daar bevindende doch AppWays nog in eigendom toebehorende goederen terug te nemen.

Wijzigingen en correcties

Artikel 15.
Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is AppWays tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien en voorzover zulks in verband met de stand van de werkzaamheden, met derden gesloten overeenkomsten en de overeengekomen levertijd, redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan AppWays door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdrachtgever in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden. In geen geval zal de opdrachtgever, die een opdracht heeft gewijzigd terwijl AppWays reeds met de uitvoering daarvan was begonnen, enige prijsreductie of schadevergoeding kunnen vorderen op grond van het feit dat deze wijziging niet volledig, of niet tijdig is gerealiseerd.
Artikel 16.
Indien een opdrachtgever de opdracht wenst te wijzigen aldus dat de kosten daarvan worden verminderd, zal het bedrag van die vermindering tegelijk met de wijziging tussen partijen moeten worden overeengekomen. Bij gebreke van dien is AppWays slechts verplicht tot een prijsvermindering welke gelijk is aan door AppWays aan derden minder betaalde kosten.
Artikel 17.
Indien een opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, is AppWays gerechtigd de eventueel daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

Levering

Artikel 18.
Levertijden worden door AppWays bij benadering opgegeven. Indien een vaste levertijd schriftelijk is overeengekomen zal het niet tijdig leveren aan de opdrachtgever geen recht tot schadevergoeding geven, tenzij de overschrijding van de levertijd te wijten is aan grove nalatigheid van AppWays. In dat geval is de aansprakelijkheid van AppWays beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor de opdracht is verstrekt.
Artikel 19.
In geval van overmacht, waaronder begrepen storing in het bedrijf, breuk aan machines, brand, staking, uitsluiting, oorlog, revolutie of verhindering als gevolg van overheidsmaatregelen alsmede het niet nakomen door derden van hun verplichtingen jegens AppWays, is AppWays gerechtigd de levering respectievelijk de werkzaam heden uit te stellen tot na het vervallen van de overmacht opleverende omstandigheden dan wel de overeenkomst te annuleren, in welk geval de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding kan maken.

Betalingen

Artikel 20.
De opdrachtgever is verplicht het volledige factuurbedrag te voldoen voordat de app door AppWays gepubliceerd zal worden. Het volledige factuurbedrag dient uiterlijk bij oplevering voldaan te zijn.
Artikel 21.
Indien de opdrachtgever na 30 (dertig) dagen in gebreke is met het aanleveren van de benodigde informatie of bestanden om de app definitief op te kunnen leveren komt artikel 19 te vervallen en zal het volledige factuurbedrag op dat moment opeisbaar zijn.
Artikel 22.
Indien een opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd heeft AppWays het recht voor elke deellevering te factureren. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen facturen van AppWays te worden voldaan binnen 14 (veertien) kalenderdagen na dagtekening.
Artikel 23.
AppWays is bevoegd bij wijzigingen in de zakelijke gesteldheid van een opdrachtgever nog lopende opdrachten terstond te annuleren dan wel voor de verdere uitvoering daarvan zekerheid te verlangen, zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding kan maken.
Artikel 24.
Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en AppWays andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is AppWays bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk zijn werkzaamheden te staken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken.
Artikel 25.
Voorts is opdrachtgever gehouden AppWays te vergoeden alle kosten, die AppWays maakt ter incasso van de openstaande bedragen:
a. met name komen te zijnen laste: declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte (ook voorzover zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan), kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus;
b. te zijnen laste komen eveneens de kosten van faillissementsaanvragen
;
c. AppWays hoeft niet aan te tonen dat geclaimde inningskosten door AppWays zijn gemaakt.